Polityka prywatości

1. Domwaluty.pl sp. z o.o. poprzez portal domwaluty.pl oraz srpeadomierz.pl, w oparciu o regulamin oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy administruje i tworzy bazę danych osobowych Klientów Domwaluty.pl sp. z o.

2. Dbając  o ochronę prywatności danych Użytkowników( Klientów Domwaluty.pl sp. z o.o.)  portali administrowanych przez  Domwaluty.pl sp. z o.o. wykorzystuje odpowiednie zabezpieczenia i  środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych w szczególności:

  • Zabezpiecza przed przetwarzaniem danych Użytkowników z naruszeniem obowiązujących przepisów  prawa
  • Zabezpiecza dane Użytkowników przed dostępem osobom nieupoważnionym
  • Udziela dostępu do bazy danych tylko w kwestiach i stopniu zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie portali

3.    Domwaluty.pl sp. z o.o. jest administratorem danych.

4.    Dane zgromadzone w bazie danych przetwarzane są:

  • W celach wykonywania transakcji walutowych oraz innych usługach świadczonych dla Klientów Domwaluty.pl sp. z o.o.
  •  Do kontaktowania się z Klientami Domwaluty.pl sp. z o.o. drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez sms, w ramach wykonywania transakcji walutowych oraz innych usługach świadczonych dla Klientów Domwaluty.pl sp. z o.o.
  •  Do weryfikacji prawidłowości zgromadzonych danych przez Klientów oraz weryfikacji rozmówcy w kontaktach telefonicznych
  • Do dostarczania Klientom Domwaluty.pl sp. z o.o. informacji o spółce Domwaluty.pl sp. z o.o. oraz jej usługach
  • Do celów księgowych

5.    Użytkownik poprzez dobrowolną akceptacje zapisów regulaminu upoważnia Domwaluty.pl sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowego funkcjonowania portali  serwisów i usług świadczonych przez Domwaluty.pl.  Dobrowolna akceptacja regulaminu jest warunkiem niezbędnym do zawierania transakcji wymiany waluty oraz innych usług świadczonych przez Domwaluty.pl sp. z o.o.

6.    Klient Domwaluty.pl  sp. z o.o. ma prawo do:

  • Wglądu w swoje dane osobowe oraz modyfikacji danych osobowych
  • Do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych, z wyjątkiem danych wykorzystywanych zgodnie z ordynacją podatkową do celów księgowych

7.    Klient Domwaluty.pl sp. z o.o.  do  zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania swoich danych osobowych w sytuacji gdy  uległy one zmianie

8.    Domwaluty.pl sp. z o.o. w oparciu o obowiązujące prawo może udostępnić dane Klientów Domwaluty.pl sp. z o.o. uprawnionym podmiotom i organom.

9.    Domwaluty.pl sp. z o.o. w celach statystycznych, demograficznych oraz w celu zapewnienia  prawidłową administracją serwerów wykorzystuje adresy IP pozyskiwane w trakcie połączeń internetowych z platformami